НАША АДРЕСА:

34500

Рівненська область

м. Сарни

вул. Широка,31

Телефони:

(03655) 35658  - начальник відділу

(03655) 35154 -  головний спеціаліст

 

 

Головна

Новини

Законодавча база

Заклади культури

Будинки культури

Бібліотеки

Музеї

Музичні школи

Сільські клуби

Свята і традиції

Мистецтво одного села

Творчістю хата багата

Творчі колективи

Сарненщина туристична

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційно-методичний центр відділу культури і туризму

Сарненської районної державної адміністрації

 

 

I.      Загальні положення

 

1.1. Організаційно-методичний центр (ОМЦ) відділу культури і туризму Сарненської райдержадміністрації створений для координації культурно-освітньої діяльності закладів культури клубного типу, забезпечення умов для реалізації прав населення на дозвіллєву діяльність та розвиток народної творчості.

1.2. Організаційно-методичний центр є структурним підрозділом відділу культури і туризму Сарненської райдержадміністрації який в своїй діяльності використовує всі форми і методи клубної справи для впровадження нових технологій культурно-освітньої роботи, організації дозвілля в закладах культури клубного типу.

1.3. Організаційно-методичний центр в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, наказами та нормативно-правовими актами центрального і місцевих органів виконавчої влади у галузі культури, “Положенням про організаційно-методичний центр”.

1.4. Зміни до даного положення можуть вноситися при зміні організаційної структури відділу культури і туризму та за необхідності поліпшення роботи організаційно-методичного центру.

 

II. Мета, завдання та функції

 

2.1. Головною метою діяльності організаційно-методичного центру є вивчення та координація процесів культурного розвитку району, досвіду збереження і розвитку народної творчості, аматорського мистецтва, туристичної галузі та її напрямків, співробітництво з іншими суб’єктами культурної, туристичної діяльності незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності.

2.2. Основні  завдання організаційно-методичного центру.

-  організація проведення роботи спрямованої на вивчення соціального та культурного розвитку населених пунктів, зокрема в організації просвітницької та дозвіллєвої діяльності установ культури, розвитку туристичної діяльності за окремими напрямками та в цілому;

-  методичне забезпечення діяльності установ культури району відповідно до потреб населення територіальних громад;

-  впровадження в практику закладів культури клубного типу нових найбільш дійових форм і методів культосвітньої роботи;

-  формування позитивного іміджу закладів культури клубного типу на основі запроваджених форм і методів культосвітньої роботи;

-  координація роботи закладів культури клубного типу різного відомчого підпорядкування.

2.3. Основні функції організаційно-методичного центр:

Для вирішення поставлених завдань організаційно-методичний відділ виконує наступні функції:

      -  організовує заходи в системі підвищення фахової кваліфікації працівників закладів культури клубного типу району;

      -  забезпечує процес впровадження в практику нових найбільш дійових форм і методів роботи;

      -  надає методичну та практичну допомогу закладам культури клубного типу району, сприяє оновленню форм і змісту їх роботи;

     -  готує, розробляє і поширює методичні матеріали, репертуарні і рекламні матеріали з питань культури, туризму, духовної і матеріальної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості, художніх промислів та ремесел, рекомендації, поради та інші документи на допомогу клубним закладам району;

      -  проводить моніторинг діяльності закладів культури району за основними напрямками їх роботи;

     -  проводить районні наради , семінари-практикуми, навчання, творчі лабораторії, методичні засідання з питань культурно-просвітницької діяльності, розвитку туризму, збереження духовної і матеріальної спадщини;

      - формує позитивний імідж клубних закладів в суспільстві, в тому числі через засоби масової інформації, налагоджує зв’язки з громадськістю.

      - проводить виїзди закріплених методистів ОМЦ у сільські, селищні заклади культури з метою надання методичної та практичної допомоги працівникам в організації та проведенні їх роботи;

       - розробляє плани роботи методичної служби та забезпечує її реалізацію.

 

III. Організаційна діяльність організаційно-методичного центру

 

3.1. Організаційно-методичний центр планує культурно-освітню, інформаційно-методичну, організаційну діяльність. Плани та Програми погоджує з начальником відділу культури і туризму  і звітує про стан їх виконання.

3.2. ОМЦ приймає участь у засіданнях ради при начальнику відділу культури і туризму, виробничих нарадах, а також проводить наради організаційно-методичного центру.

3.3. ОМЦ формує науково-методичний, довідково-інформаційний фонд (методичні посібники, рекомендації, тематичні розробки,  сценарний фонд, аудіо-, відеотеку тощо) надає його для використання установам, організаціям, громадським формуванням та окремим особам.

3.4. ОМЦ забезпечує керівників клубних установ, закладів туристичного напрямку інструкціями, методичними посібниками, брошурами, тематичними розробками та іншими нормативними документами з питань організації діяльності, функціонування та дозвілля в цих установах.

3.5. ОМЦ відділу культури і туризму сприяє видавничій та інформаційній діяльності, розробляє методичну літературу, репертуарні збірники, буклети, навчально-рекламну фото-, відео- та іншу продукцію про діяльність установ, закладів в галузі культури і туризму, що знаходяться на території району.

 

IV. Права та обов’язки

Організаційно-методичний центр має право:

4.1. Контролювати дотримання працівниками організаційно-методичного центру трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, а також інших питань, що належать до компетенції центру.

4.2. Вносити на розгляд керівництва відділу культури і туризму пропозиції щодо матеріального і морального заохочення працівників організаційно-методичного центру за успішне виконання планових завдань та напруженість у роботі.

Обов’язки організаційно-методичного центру:

4.3. Звітувати перед відділом культури і туризму райдержадміністрації про стан виконання планів роботи організаційно-методичного центру.

4.4. Забезпечувати методичне керівництво та надавати консультації культурологічним установам, закладам дозвілля розташованим на території району.

4.5. Здійснювати аналіз узагальнення досвіду роботи та статистичних звітів культурно-освітніх установ.

 

V. Відповідальність

 

5.1. Організаційно-методичний центр несе колективну відповідальність за якісне і своєчасне виконання планових завдань, дотримання вимог нормативно-правових документів.

5.2. Методисти центру несуть персональну відповідальність за порушення ними законодавства.

5.3. Методисти центру несуть персональну і колективну відповідальність за збереження документального фонду, майна, технічних засобів закріплених за відділом.

5.4. За не виконання посадових обов’язків та завдань методисти центру несуть відповідальність у вигляді дисциплінарного стягнення оголошеного в наказі :

       -  попередження

       -  догана

5.5. Конкретні права, обов’язки, відповідальність завідуючого організаційно-методичним центром, методистів, визначаються посадовими інструкціями.

 

VI. Структура організаційно-методичного центру

 

6.1. Організаційно-методичний центр очолює завідуючий, який призначається і звільняється з посади наказом  відділу культури і туризму за погодженням начальника відділу культури і туризму.

6.2. Завідуючий відповідно до чинного законодавства діє від імені центру, представляє його інтереси, розпоряджається майном, несе персональну відповідальність за результати діяльності центру.

6.3. Штатна чисельність методистів організаційно-методичного центру:

-         завідуючий

-         провідний методист з питань туризму

-         методист по фольклору

-         методист по хору  і вокалу

-         методист по музиці

-         методист по роботі з дітьми

-         методист по масових заходах.

 

VII. Порядок створення центру

 

7.1.  Організаційно-методичний центр створюється  при відділі культури і туризму Сарненської райдержадміністрації на базі районного будинку культури згідно наказу відділу культури і туризму райдержадміністрації за погодженням начальника відділу культури і туризму.

7.2. Штатна чисельність і структура ОМЦ визначається начальником відділу культури і туризму райдержадміністрації відповідно до нормативних документів.

 

VIII. Ліквідація та реорганізація організаційно-методичного центру

 

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію районного організаційно-методичного центру приймається згідно з чинним законодавством України.

8.2. У разі ліквідації організаційно-методичного центру створюється ліквідаційна комісія, яка діє згідно законодавчими документами.